Smittevern

Informasjon fra Ressursgruppen for koronatiltak for Metodistkirken i Norge

Smittevernveilder for gudstjenester og menigheter (05.05.2020)

Mer informasjon fra ressursgruppen ligger her.

Informasjon fra myndighetene

Informasjonsmateriell og plakater om covid-19 finnes på Helsedirektoratets nettsider:
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/plakater-og-informasjonsmateriell

Se også covid-19-forskriften og tilhørende beslutninger og veiledning her:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus

Informasjon om covid-19 og tiltak i arbeidslivet fra Arbeidstilsynet:
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/biologiske-faktorer/coronavirus-tiltak-i-arbeidslivet-mot-smitte/

For oppdatert og utfyllende informasjon om viruset, sykdommen og utbruddet vises det til Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/.

Informasjon fra Norges Kristne Råd

Norges Kristne Råd har utarbeidet en smittevernveileder som bransjestandard for gudstjenester og kirkelige handlinger i sine medlemskirker. Metodistkirkens veileder er utarbeidet etter denne.
https://norgeskristnerad.no/2020/05/04/smitteveileder/
https://norgeskristnerad.no/wp-content/uploads/2020/05/Smittevernveileder-NKR-Barn-og-Unge.pdf

Sang og musikk

«Smittevern for musikkøvelser» er utarbeidet av Norsk musikkråd. Det betyr at kor, korps og andre musikkgrupper kan begynne å øve igjen, men innenfor strenge rammer som er godt beskrevet i veilederen:
https://nmr-assets.ams3.digitaloceanspaces.com/images/Norsk-musikkrad/Smittevern-for-musikkovelser-v220420.pdf